BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Door het formulier in te vullen gaat u akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en het ontvangen van informatie via e-mail of de gewone post, via de telefoon of via spraak- of tekstberichten over onze producten, diensten en activiteiten. De gegevens worden geregistreerd door SPRL BELNESS, rue du Louvy 136 te 6060 Gilly. In overeenstemming met de privacywet van 8 december 1992 bewaren we uw gegevens en garanderen we hun veiligheid en vertrouwelijkheid. U beschikt over een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U beschikt eveneens over het recht om u, in de toekomst, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. U kunt dat recht uitoefenen door met ons contact op te nemen. Mail: contact@belnessbeauty.com

Voorwoord

De commerciële website www.belnessbeauty.com (hierna de "Site") is een website voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, open voor iedere persoonlijke of professionele gebruiker (zoals hieronder beschreven) van dit netwerk (hierna "Internetgebruikers of Professionele Internetgebruikers"). De website is opgemaakt door de BVBA Belness (hierna "Belnessbeauty"), met maatschappelijke zetel te B-6060 Gilly, rue du Louvy 136, ingeschreven in het handelsregister van Charleroi onder het BTW-nummer BE 0898.160.018

Belnessbeauty hout zich aan de deontologische code van het BDMV (Belgisch Direct Marketing Verbond.

De Site stelt Belnessbeauty in staat om schoonheids-, welzijns- of andere nuttige professionele producten voor esthetiek, pedicure en nagelverzorging te koop aan te bieden aan professionele Internetgebruikers die surfen op de Site (hierna "Professionele Gebruikers"). De Site maakt het ook mogelijk om schoonheids-, welzijns- of andere producten te koop aan te bieden aan persoonlijke internetgebruikers die surfen op de Site (hierna "Persoonlijke Gebruikers"). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Belnessbeauty gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk de "Partij" worden genoemd en dat de Persoonlijke of Professionele Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan "Persoonlijke of Professionele Koper" wordt genoemd. De rechten en plichten van de gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Verduidelijking van de voorwaarden

 • Persoonlijke of professionele internetgebruiker: Internetgebruiker die vrij navigeert op de belnessbeauty website door te bladeren door de verschillende pagina's die de website biedt.
 • Persoonlijke Gebruiker: De persoonlijke gebruiker is een niet-professionele gebruiker die vrij kan bladeren door alle pagina's van de website en de prijzen van de artikelen die te koop worden aangeboden aan particulieren (niet erkend als professionals) van de "belnessbeauty" website kan raadplegen zonder zich daarbij te moeten registreren
 • Professionele Gebruiker: Om de status van "Professionele Gebruiker" te verkrijgen, moet de gebruiker zich registreren en als zodanig erkend worden. Men kan zich als registreren als professionele gebruiker aan de hand van een BTW-nummer. Gebruikers die niet beschikken over een BTW-nummer, maar een beroep uitoefenen in esthetica, pedicure en nagelverzorging kunnen een verzoek sturen via e-mail naar contact@belnessbeauty.com maken. Dit verzoek moet worden gemotiveerd.
 • Persoonlijke Koper: Elke niet-professionele gebruiker die een bestelling wil plaatsen op de website en zich daarvoor moet registreren.
 • Professionele Koper: Elke reeds geregistreerde Pro Gebruiker die een bestelling plaatst.

Elke Gebruiker die aankopen op de Site wenst te verrichten, verklaart daartoe volledig rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan om aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Het raadplegen van de Site en de diensten die deze aanbiedt, vallen in dit geval onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is eraan gehouden de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk de toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven. Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en er uitdrukkelijk mee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker. Overeenkomstig het in de wet van 9 juli 2001 gestelde inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling. Tot slot wordt bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, echter zonder deze daarbij te wijzigen.

Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben als voorwerp de rechten en verplichtingen van de Partijen te bepalen die ontstaan uit de online verkoop van Producten die worden voorgesteld op de Site, zij het uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

Artikel 2. Producten - Prijzen - Omruilingen - bestelling

2.1. Producten

De door Belnessbeauty te koop aangeboden Producten zijn deze die op de Site voorkomen op de dag dat de Gebruiker de Site raadpleegt, en dit zolang de voorraad strekt. Alle producten kunnen worden geraadpleegd door alle internetgebruikers. Bepaalde producten kunnen niet worden verkocht aan personen een beroep uitoefenen in esthetica, pedicure en nagelverzorging en als zodanig geregistreerd zijn. De fiche van het product vermeldt duidelijk de status van de producten. Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper hiervan ten laatste bij de levering van de bestelling op de hoogte gebracht. Tegelijk wordt bepaald dat Belnessbeauty één of meerdere Producten die niet beschikbaar zijn, kan vervangen door één of meerdere gelijkaardige Producten met een op zijn minst gelijke waarde. Indien de Koper het vervangende Product niet wenst te houden, heeft hij de mogelijkheid om de terugbetaling van het vervangen Product te bekomen. Om dit te doen, dient de Koper het vervangen, ongebruikt Product, zo mogelijk, in zijn originele verpakking terug te sturen naar het volgende adres: Belness SPRL Chaussée de Châtelet 40 te 6060 Gilly (Charleroi). De foto’s en teksten die de Producten illustreren, zijn niet contractueel bindend. Indien de foto’s en/of de teksten een foutief karakter vertonen, kan Belnessbeauty hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.2. Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro en zijn geldig in België. Eventuele kortingen en BTW-tarieven die van toepassing zijn op de dag van de bestelling, zijn in de prijzen verrekend. Afhankelijk van een "Persoonlijke of Professionele" inschrijving zal de prijs worden weergegeven inclusief of exclusief BTW. De toepassing van de BTW houdt rekening met de status van de Koper en zijn geografische locatie. Bepaalde prijzen zijn alleen zichtbaar voor geregistreerde "Professionele" gebruikers. Bij de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verzendings- en verpakkingskosten. Deze zullen aanvullend worden aangerekend aan de Gebruiker na definitieve bevestiging van de bestelling. We wijzen erop dat eventuele promoties en kortingen, al dan niet toegekend in de vorm van tegoedbonnen, slechts geldig zijn voor één bestelling per professionele gebruiker en voor een bepaalde geldigheidsduur. Belnessbeauty behoudt zich het recht voor, dat de Gebruiker aanvaardt, om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn. De bestelde Producten kunnen beschikbaar zijn bij de leverancier. Belnessbeauty is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de "niet-beschikbaarheid bij de leverancier" of het schrappen van een artikel bij de leverancier.

2.3. Omruilingen - terugnames

Om reden van hygiëne kunnen voeding, ondergoed, crèmes en make-up niet worden geretourneerd of omgeruild. Voor andere items te koop op de site is een omruiling mogelijk binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling en zolang het (de) artikel(en) in de originele verpakking en in perfecte staat is (zijn). De verzendkosten (verzending en retour) worden niet terugbetaald. De verzendkosten van de omruiling worden in rekening gebracht volgens de formule "onder rembours". Elk verzoek tot omruiling moet nauwkeurig worden gemotiveerd binnen 2 dagen na ontvangst en zal worden onderworpen aan analyse. Vóór elke terugzending moet een akkoord tot omruiling worden aangegaan en bevestigd via e-mail. (mail)

2.4 Bestelling

Het minimum bestelbedrag is vierentwintig euro voor niet-professionele klanten en vijfendertig euro (excl BTW) voor professionele klanten. Elke bestelling onder dit bedrag kan worden geweigerd en geannuleerd door Belnessbeauty. De klant zal echter de mogelijkheid hebben om de volledige werkelijke verzendingskosten en verpakkingskosten te dragen. Een transactievoorstel zal naar de klant worden gestuurd, evenals een betalingslink indien de transactie door de klant wordt aanvaard.

Voor elke terugbetaling van een geweigerde of geannuleerde bestelling worden terugbetalingskosten aangerekend gelijk aan de kosten die worden aangerekend door het online betalingsplatform.

2.5. Herroepingsrecht van de consument

2.5.a. Annulering van de overeenkomst

De consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt) heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien dagen.

De handelaar heeft geen herroepingsrecht. De verkoop wordt vast en definitief beschouwd als de zakelijke klant (als zodanig geregistreerd) de order bevestigt en overgaat tot betaling (ongeacht de gekozen methode). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een andere persoon dan de vervoerder en door u aangewezen, het goed of het laatste bestelde goed in ontvangst neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail naar het volgende adres: contact@belnessbeauty.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode gekozen heeft dan de door ons aangeboden goedkopere standaard leveringsmethode) onverwijld van ons terug. We zullen u terugbetalen via dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

2.5.b. Retour van de goederen

Als u goederen heeft ontvangen uit hoofde van deze overeenkomst, dan dient u het goed onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

De procedure die moet worden nageleefd voor het retourneren van de goederen is als volgt:

 1. Toegang tot uw ordergeschiedenis, vanaf uw account;
 2. Selecteer de order met het(de) product(en) die u wilt retourneren;
 3. Selecteer het(de) product(en) die moeten worden geretourneerd door het vakje naast uw naam aan te vinken. U kunt een verklaring toevoegen, zodat we begrijpen waarom de order wordt geretourneerd.
 4. Na het invullen van dit formulier klikt u op "Een product retourneren".
 5. In eerste instantie zal het verzoek worden aangeduid met "Wachten op bevestiging".
 6. Vervolgens zullen de administratieve kant in orde brengen en uw order wijzigen naar "Wachten op pakket".
 7. Zodra het pakket is ontvangen door onze team zal de status gewijzigd worden naar "Pakket ontvangen". Vervolgens zal een kwaliteitscontrole van de goederen worden uitgevoerd. Daarna volgt een tweede "veiligheidscontrole" van de daadwerkelijke ontvangst van de betaling en van mogelijke gestolen creditcards.
 8. Als alles in orde is en indien de producten werden ontvangen in perfecte staat (in de originele verpakking, het product nog verzegeld in perfecte staat), verandert de status naar "Retour voltooid".
 9. Na deze status zal een terugbetaling zonder boete, met uitzondering voor de retourkosten, worden uitgevoerd binnen 14 dagen na de daadwerkelijke ontvangst van de goederen.
 10. Elk goed, geretourneerd in slechte staat, onverpakt en open of niet-volledig product, zal worden geweigerd en niet worden gecrediteerd. De directe kosten van het retourneren van de goederen komen voor uw rekening. Deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 50 euro.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de Site De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de verschillende Producten die Belnessbeauty op de Site te koop aanbiedt. De Gebruiker kan hierbij vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder hierbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van de bestellingen

Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, moet hij vooraf geregistreerd zijn als klant (Voorwoord) van de online winkel en zich aanmelden op zijn account. Hij kan vervolgens de verschillende Producten kiezen die hem interesseren en maakt deze interesse duidelijk door op het vakje “Toevoegen aan winkelmand” te klikken. Het artikel zal worden toegevoegd aan zijn winkelmand. Elke nieuwe toevoeging aan zijn winkelmand zal worden duidelijk gemaakt met het verschijnen van een specifiek scherm.

Op elk moment heeft de Gebruiker de mogelijkheid om:

 • een overzicht te verkrijgen van de door hem geselecteerde Producten door op “Mijn winkelmand” te klikken
 • verder producten te selecteren door door op “Verder winkelen” te klikken;
 • zijn selectie Producten te beëindigen en deze producten te bestellen door op “Bestelling plaatsen” te klikken.

Om zich te registreren voor de online winkel moet de gebruiker van de site zich noodzakelijkerwijs registreren en de gevraagde informatie verstrekken. De Gebruiker dient het daartoe ter beschikking gestelde formulier nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens en beroepsgegevens in te tikken, zoals zijn bedrijfsnaam, naam, voornaam en postadres en BTW-nummer. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat de Gebruiker zelf kiest en later ook zal nodig hebben om zichzelf op de Site te identificeren.

De Gebruiker aanvaardt dat het ingeven van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming met de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden blijkt.

Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder) en kan hij een bericht nalaten in het daarvoor bestemde vak. Hij kan de leveringsmethode kiezen uit de voorgestelde mogelijkheden en moet de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden. Daarna verschijnt op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de persoonlijke gegevens van de Gebruiker en het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen. Er wordt bepaald dat de betaling onder rembours bij de ontvangst van de producten zal resulteren in een extra kost op het bestelformulier.

In overeenstemming met de wet van 11 maart 2003. Het contract wordt vervolgens op gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Belnessbeauty.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Na kennis te hebben genomen van de status van zijn bestelling, en zodra alle gevraagde informatie is verstrekt door de Gebruiker, kan deze laatste klikken op de gekozen betaalwijze om zijn bestelling definitief te bevestigen. Indien de Gebruiker zijn bestelling wilt betalen met een bankkaart moet hij het nummer van de bankkaart verstrekken, volgens het type van deze laatste, de vervaldatum ervan en de beveiligingscode (3 cijfers op de achterkant van de kaart).

Er wordt gesteld dat door te kiezen voor een onmiddellijke betaling met een bankkaart, zoals bepaald in artikel 6 hieronder, de gebruiker automatisch zal worden doorgestuurd naar de betalingserver van de Multisafepay-onderneming (hierna "de bank" ). De server van de bank wordt beveiligd door SSL-cryptering (Secure Socket Layer) om alle gegevens van de gekozen betaalwijze zo doeltreffend mogelijk te beschermen en zodat de bankgegevens van de Gebruiker op geen enkel ogenblik in het informaticasysteem van Belnessbeauty terechtkomen. De verantwoordelijkheid wordt dus afgeschoven.

Zodra de betaling gevalideerd is, wordt de bestelling geregistreerd en kan ze niet meer worden herroepen. De Gebruiker is dan Koper geworden. De bestelbon wordt geregistreerd in de informaticaregisters van Belnessbeauty, die op hun beurt worden bewaard op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs zal dienen van de contractuele relaties tussen de partijen.

In overeenstemming met artikel 5. Hierna beschikt de Koper niet over het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden af te zien van de aankoop.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Nadat de gebruiker zijn betaling heeft gevalideerd (met het verstrekken van zijn kaartnummer en vervaldatum indien van toepassing), ontvangt hij een overzicht van de bestelling met het nummer van de bestelling. Dit besteloverzicht zal ook worden verstuurd per e-mail, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven. Deze bevestiging vermeldt alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan.

Artikel 4. Levering

Belnessbeauty zal maximale inspanningen leveren om de bestelling te verzenden binnen een gemiddelde van acht (8) werkdagen vanaf de dag na de dag van de bevestiging door de Koper van zijn bestelling. De Producten besteld door de Koper kunnen worden geleverd in België en Europa (alleen betaling met bankkaart) op het adres dat door deze laatste op de bestelbon is aangegeven. De Koper heeft de mogelijkheid om de Producten te laten leveren op een ander adres dan het zijne indien hij dit heeft aangegeven op het moment van de verkoop. De Producten worden te allen tijde verstuurd via de gebruikelijke postdiensten (of door een vervoerder als de Gebruiker hiertoe de keuze heeft). Belnessbeauty wijst elke aansprakelijkheid af die ontstaat uit een aanzienlijke vertraging door de postdiensten (of gekozen transporteurs), alsook indien de bestelde Producten verloren gaan of bij staking. De risico’s van het transport worden gedragen door de Koper, die desgevallend een gemotiveerde klacht dient neer te leggen bij de postdiensten of bij de transporteur en dit binnen een termijn van drie werkdagen te tellen vanaf de levering. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten slechts naar de Koper overgaat bij volledige betaling van het factuurbedrag, met inbegrip van de deelname in de verzendingskosten. Dat gezegd zijnde, ondanks de zorgvuldigheid van Belness bij de voorbereiding van de pakketten, is het mogelijk dat een product ontbreekt. Op dezelfde manier kan na het transport van het pakket een van de Producten mogelijk defect zijn. Om deze reden dient de Koper bij ontvangst van de bestelling de conformiteit van de ontvangen producten na te gaan. Elke afwijking met betrekking tot de levering (ontbrekend of gebroken Product, beschadigd pakket) moet verplicht worden gemeld op dezelfde dag van ontvangst (aan de vervoerder of aan de post) en niet later dan de eerste werkdag na ontvangst aan de klantenservice van Belnessbeauty per post naar Belnessbeauty, Klantenservice, rue du Louvy 136 te 6060 Gilly, België of per e-mail gericht aan contact@belnessbeauty.com. Elke schadeclaim na deze tijd zal worden afgewezen en Belnessbeauty zal worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. Belnessbeauty behoudt zich het recht voor om de Koper te verzoeken om het defecte product te retourneren. Als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan zal Belnessbeauty overgaan tot de omruiling of terugbetaling van het (de) defecte product(en), of het opnieuw verzenden van het ontbrekende product (onder voorbehoud van de gegrondheid van het verzoek van de Koper).

Artikel 5. Herroepingsrecht

De Professionele Koper beschikt niet over recht tot herroeping. Elke bestelling geplaatst op de Belnessbeauty.com site wordt beschouwd als definitief en onherroepelijk. Een commercieel gebaar is echter steeds mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

De Persoonlijke Koper heeft het recht om, zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, binnen een termijn van veertien (14) dagen het (de) product(en) die hij heeft besteld op zijn kosten te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na de dag van levering van de bestelling. Het (de) product(en) moet(en) worden geretourneerd in zijn (hun) originele verpakking naar het volgende adres: BELNESS SPRL , rue du Louvy 136 te 6060 Gilly, België.

Als de bovenstaande voorwaarden zijn voldaan, zal Belness de koper terugbetalen binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst door Belness (de datum van ontvangst door Belness geeft Belness de melding van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper). Enkel het artikel wordt terugbetaald, de kosten van verzending naar Belness zijn voor de koper.

Artikel 6. Betaling

Het door de Koper verschuldigde bedrag staat vermeld op de bestellingsbevestiging die per e-mail door Belnessbeauty werd verzonden naar de Koper. De Koper heeft de mogelijkheid om tijdens de bevestiging van zijn bestelling te kiezen tussen verschillende betaalwijzen, zoals gespecificeerd in paragraaf 3.3. hierboven. Als zodanig kan de betaling, tenzij de server niet beschikbaar is, worden uitgevoerd:

 • Onmiddellijk online: met een bankkaart (Bancontact/Maestro, Visa, Eurocard/Mastercard) voor het buitenland en België, American Express
 • Na overschrijving van het bedrag op de de rekening van Belnessbeauty vermeld op de bestellingsbevestiging voor België. De klant heeft 5 dagen om de betaling uit te voeren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van betaling.
 • Ter plaatse als er voor gekozen werd om het pakket op te halen in de winkel. De bestelling wordt pas overhandigd na betaling.

In het geval dat de Koper beslist om één van de drie hierboven genoemde manieren te gebruiken, wordt de bestelling verzonden na bevestiging van betaling.

In elk geval behoudt Belnessbeauty zich het recht voor om bestellingen of leveringen te weigeren in het geval van:

 • overschrijding van de limieten aangegeven in het Voorwoord van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden
 • een bestaand conflict met de Koper
 • gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een voorgaande bestelling door de Koper
 • weigering van de toestemming voor een betaling met de kaart door de banken
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling
 • gebruik van een niet-conforme bankkaart
 • vermoedelijke fraude
 • ongeldige of onvolledige klantgegevens Alsdan kan Belnessbeauty onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

7.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen moet de Gebruiker zich aanmelden op de Site of een brief sturen naar de klantendienst van Belnessbeauty (Belnessbeauty, rue du Louvy 136 te 6060 Gilly). In ieder geval moet de Gebruiker zijn naam, adres en, indien nodig, klantnummer herhalen. Tenslotte kan Belnessbeauty ertoe worden gebracht om persoonlijke informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Zo kan de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangen. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van Bleu Bonheur mogen worden medegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Ook zijn e-mailadres kan worden medegedeeld aan deze handelspartners tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, op de wijze in de bovenstaande paragraaf gesteld.

7.2. Cookies De Site maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf van de pc van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies dienen om een eerder bezoek van de Gebruiker aan de Site te signaleren. Belnessbeauty gebruikt cookies onder andere om de aan de Gebruiker voorgestelde diensten te personaliseren. De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest aldus de mogelijkheid om die diensten die hem door Belnessbeauty op de Site worden geleverd, te personaliseren.

7.3. Webbanners

Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of “banners”, waarmee het aantal bezoekers van een pagina wordt geteld. Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de efficiëntie van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, dienen uitsluitend om statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde webpagina’s op de Site en aldus de Gebruikers van onze Site beter van dienst te zijn.

Artikel 8. Diverse bepalingen

8.1. Overmacht Belnessbeauty

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand. Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven. Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Belnessbeauty de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De Partijen zijn het erover eens dat ze zo snel mogelijk moeten handelen om samen de modaliteiten van de uitvoering van de bestelling te bepalen gedurende de periode van overmacht. Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Belnessbeauty de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Belnessbeauty om de aankoopprijs aan de Koper terug te betalen.

8.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

8.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

8.4. Toepasselijke wet –Bevoegde rechtbanken

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele relaties tussen Belnessbeauty en de Koper zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Belnessbeauty verbindt zich tot het naleven van de regels van de deontologische code van het het BDMV. In het geval van geschillen zal getracht worden een regeling in der minne uit te werken, vooraleer juridische stappen worden ondernomen. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken in Charleroi, België bevoegd.