Retractatie

De consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt) heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien dagen. De handelaar heeft geen herroepingsrecht. De verkoop wordt vast en definitief beschouwd als de zakelijke klant (als zodanig geregistreerd) de order bevestigt en overgaat tot betaling (ongeacht de gekozen methode).

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een andere persoon dan de vervoerder en door u aangewezen, het goed of het laatste bestelde goed in ontvangst neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail naar het volgende adres: contact@belnessbeauty.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode gekozen heeft dan de door ons aangeboden goedkopere standaard leveringsmethode) onverwijld van ons terug.

We zullen u terugbetalen via dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  • Producten met etiketten, plakband of schrijfsporen worden niet aanvaard.
  • Krachtens de wet zijn de kosten voor de terugzending van het goed ten laste van de klant. 
  • De verzending valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant, tot de bevestiging van de ontvangst in ons depot.
  • Indien het goed tijdens het vervoer wordt beschadigd, zal Belness dat aan de klant meedelen (binnen een termijn van 5 werkdagen vanaf de ontvangst van het goed in zijn magazijnen), zodat hij te gelegener tijd een klacht tegen de door hem gekozen transporteur kan indienen en de terugbetaling van de waarde van het goed (indien hij verzekerd is) kan verkrijgen. In dat geval wordt het product ter beschikking gesteld van de klant voor de terugzending, terwijl de opzeggingsaanvraag tegelijk wordt geannuleerd.

Belness staat in geen geval in voor de schade, de diefstal of het verlies van de goederen die via niet verzekerde verzendingen worden teruggestuurd.

Onder de hierboven vermelde omstandigheden zal Belness binnen een termijn van 7 dagen vanaf de terugzending van het goed, elk oorspronkelijk door de klant betaalde bedrag terugbetalen of bij een gedeeltelijke terugzending, het bedrag terugbetalen dat betrekking heeft op de teruggezonden artikelen. De waarde van de verpakking of van de geschenkverpakking kan van de terugbetaling afgetrokken worden indien deze in slechte staat teruggezonden werden.

Indien het goed met een kredietkaart werd aangekocht, zal de terugbetaling ook via deze weg plaatsvinden.

Indien de klant bij zijn bestelling gratis of lagere verzendingskosten genoot omdat het bedrag van de bestelling hoger lag dan het vereiste minimum om van deze voorwaarde gebruik te maken, en dat de klant bijgevolg het opzeggingsrecht uitoefent voor een deel of voor alle artikelen, wordt een bedrag bij wijze van bijdrage voor de verzendingskosten en de verpakking afgetrokken van de terugbetaling voor de klant, tenzij de klant artikelen heeft gehouden voor een globale prijs die het vereiste minimum voor een gratis verzending overschrijdt.

In dat geval komt de waarde van deze bijdrage die van de terugbetaling wordt afgetrokken overeen met de op de website vermelde verzendingskosten die horen bij de gebruikte verzendingswijze voor de oorspronkelijke verzending. Die bijdrage zal in geen geval minder dan 6 euro bedragen voor verzendingen in België en minder dan 50 euro voor verzendingen in andere landen.

Bij een terugzending zijn alle verzendingskosten vanaf de woonplaats van de koper tot aan het adres van Belness, inclusief eventuele douanerechten en aan de douane verschuldigde btw, ten laste van de koper.